BẢO HIỂM MÁY MÓC THI CÔNG

03/09/2019 Quản Trị

Đối tượng bảo hiểm: Tất cả các máy móc thiết bị phục vụ thi công xây lắp thông thường. Máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu vực riêng biệt (không tham gia giao thông công cộng). Phạm vi bảo hiểm: Rủi ro thiên tai: Động đất, sóng thần, gió […]